LA MARINA PLAZA

Baleària Dénia
Periodisme, passe el que passe
Publicat: dijous, 13 abril, 2017

La nova proposta de delimitació de Calp afecta unes 200 torres i xalets on viuen milers de persones

  • En un municipi on tot el litoral està urbanitzat a peu de platja, la delimitació provisional que tramita Costes deixa infinitat de propietats en la zona de servitud de protecció del Domini Públic Marítim Terrestre

La nova proposta de delimitació realitzada per Costes per al municipi de Calp deixa, entre torres d’apartaments i xalets, unes 200 edificacions dins de la franja de servitud del Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT). En una població en la qual s’ha construït sense pudor a peu de mar durant dècades, ara l’escabetxada que deixen vore els plànols de la proposta pot ser tremenda. Urbanitzacions i torres d’apartaments senceres queden dins de la zona de servitud; la majoria, només en part. El mateix succeeix amb multitud de xalets i piscines.

Una vista del litoral de Calp, des del Penyal d’Ifach.

De moment, la nova delimitació està en tramitació. En fase d’al·legacions abans de passar al procediment de l’aprovació definitiva. Inclou els 13.396 metres de la costa calpina, així com les Salines.

Un cop d’ull als plànols de la proposta permet comprovar que, de manera total o parcial, queden dins de la zona de servitud de protecció uns 120 xalets, al voltant de 70 torres d’apartaments, a més d’unes 40 piscines.

En casos com este, és habitual que sorgisca la preocupació entre els afectats en relació a de quina manera pot afectar que les seues propietats puguen quedar incloses en esta zona de servitud de protecció, per la qual cosa es reprodueixen a continuació les respostes que dóna el Ministeri de Medi Ambient als dubtes més comuns sobre este tema:

Què és la zona de servitud de protecció?

La zona de servitud de protecció és aquella franja de terrenys de propietat privada confrontant amb el Domini Públic Marítim Terrestre, que està subjecta a determinades limitacions que conté la Llei de Costes per tal de protegir el DPMT.

Quines limitacions a la propietat comporta la servitud de protecció del Domini Públic Marítim-terrestre?

Amb l’objectiu de garantir la protecció del Domini Públic Marítim Terrestre, la Llei de Costes estableix una sèrie de limitacions en la servitud de protecció.

Entre les limitacions cal fer referència a la prohibició de noves construccions, vivendes o hotels de cap tipus.

Una altra de les limitacions que preveu la Llei és la que no es permet ampliar el volum, altura ni superfície de les edificacions existents.

Amb estes limitacions, la nova legislació pretén garantir els drets dels propietaris davant la seua entrada en vigor, compatibilitzant-ho amb la millor protecció de la costa.

Eixa protecció es regula en el Títol II de la Llei de Costes y Títol II del Reglament General de Costes

S’ha tramitat la delimitació en el meu municipi i la meua propietat ha quedat afectada per la servitud de protecció. He perdut la propietat? Com m’afecta?

Les construccions que després de la tramitació de la corresponent delimitació s’incloguen en zona de servitud de protecció segueixen sent propietat privada i el seu ús i gaudi, sempre que s’haja construït d’acord amb la legalitat vigent, es manté, tot i que amb certes limitacions pel que fa a les modificacions constructives que es poden realitzar.

Quines obres puc fer sobre una vivenda afectada per l’amplaria de la servitud de protecció?

Amb caràcter general es podran realitzar les obres de reparació, millora, consolidació i modernització sempre que no impliquen augment de volum, altura ni superfície de les construccions existents i sense que l’increment de valor que comporten puga ser tingut en compte a efectes expropiatoris. Estes obres podran acreditar-se mitjançant una Declaració Responsable amb caràcter previ a l’autorització urbanística que siga procedent.

Esta matèria es regula en el Títol II i Disposició transitòria tercera i quarta de la Llei de Costes i Títol II i Disposició transitòria catorzena i quinzena del Reglament General de Costes

Quina autorització necessite per a construir en servitud de protecció?

Els usos permesos en esta zona de servitud de protecció estan subjectes a autorització administrativa de la comunitat autònoma que, amb caràcter previ a la seua resolució, ha de sol·licitar informe de l’Administració de l’Estat, pel que fa a la delimitació del límit interior de la ribera de la mar, línia de delimitació, manteniment de les servituds de trànsit i accés al mar i incidència de les construccions i de les activitats que generen sobre la integritat del domini públic.

Deixa el teu comentari

Contingut patrocinat
La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.