LA MARINA PLAZA

DÉNIA Clàssics
Periodisme, passe el que passe
Publicat: divendres, 24 febrer, 2017

Aclariments a propòsit de la consulta taurina

GOVERN DE PEDREGUER

*En resposta a l’article d’opinió Demanem transparència, de l’Associació ‘Passió pels Bous’.

En resposta al comunicat emès per l’Associació Passió pels Bous de Pedreguer pel que fa a la consulta ciutadana sobre els actes taurins del bou embolat i el bou encaixonat, desenvolupada recentment amb una participació de 2.571 veïns i veïnes i en la qual ha obtingut un major suport popular la no continuïtat d’aquests festejos al municipi, l’equip de govern de Ajuntament de Pedreguer considera adient aclarir algunes afirmacions expressades que no s’ajusten a la realitat dels fets i que, per tant, poden portar a confusions:

1. Efectivament, en finalitzar la consulta, l’assistència responsable de la gestió i l’assessorament tècnics n’elaborà un informe per tal de donar compte del desenvolupament del procés participatiu en qüestió (en aquest cas, la consulta sobre els actes taurins). Aquest document, que pot consultar-se i descarregar-se del web www.pedreguerparticipa.com i el qual no ha estat en cap cas elaborat atenent a criteris d’extensió mínima pel que fa al seu nombre de fulls, recull les principals variables que han condicionat i definit el procés. Es faciliten, així doncs, els nivells de participació assolits, la distribució de les incidències registrades i també el nombre total i percentatge de votants que han triat cadascuna de les dues opcions possibles. Complementàriament, s’expliquen les pautes que s’han emprat amb l’objectiu de garantir l’anonimat de la consulta i el correcte desenvolupament de la mateixa (mirant de prevenir un ús incorrecte de la plataforma de vot). Es tracta, en definitiva, d’un informe de naturalesa semblant al que la mateixa assistència tècnica elabora tots els anys amb motiu dels Pressupostos Participatius, i que poden consultar-se igualment al web indicat. Complementàriament, atés que el document s’emmarca dins d’un eix de treball de foment de la participació ciutadana, l’abast del qual excedeix l’àmbit estrictament taurí, incorpora una valoració del procés, amb l’objectiu d’identificar aspectes a millorar de cara a futures consultes i/o altres iniciatives participatives que puguen dur-se a terme a Pedreguer. Per tant, és perfectament lògic que es compare la consulta amb els Pressupostos Participatius i s’incloguen diverses consideracions, com ara la necessitat d’incidir en el diàleg social (el qual s’evidencia sempre indefugible) i en la transparència dels processos de participació ciutadana.

2. Quant a la modalitat de la consulta, la intenció de l’equip de govern ha estat en tot moment mirar d’afavorir la participació ciutadana en l’enquesta, de manera que el resultat de la mateixa pogués ser tan representatiu com fóra possible. És per això que van habilitar-se mecanismes de votació telemàtica, combinats amb la votació presencial, i és per això que s’establí el termini de votació en una setmana. Tot plegat permeté (perquè així pogué constatar-ho tothom que s’apropà a la Casa de la Cultura durant la setmana de votació o al mercat el darrer dissabte) el vot de persones de totes les edats, de persones malaltes o amb mobilitat reduïda, de persones empadronades a Pedreguer però temporalment fora (de viatge, per feina, per estudis, etc.), etc., cosa que hauria resultat molt més complexa, si no impossible, en cas d’haver celebrat la consulta únicament per mitjans presencials. De fet, és cert que tant des de l’Associació Passió pels Bous com des de l’Associació Animalista Els Poets es traslladà a l’Ajuntament la preferència per una votació “tradicional”, amb urna i sobre (cosa que hauria dissipar qualsevol intencionalitat, en cap sentit, de l’equip de govern pel que fa al resultat de la consulta), però per les raons exposades s’optà pel mecanisme finalment aplicat, mecanisme usat en altres localitats per a consultes d’idèntica naturalesa (com ara, Silla, Xàtiva o Sueca) i que pensem que s’ha revelat ben útil, en la mesura que ha permés la participació de més de 2.500 persones (el 40% del cens), xifra difícilment assolible per altres vies.

3. Per tal de poder habilitar i gestionar els mitjans tècnics per celebrar la consulta en aquests termes, l’Ajuntament contractà els serveis de Mà Mediació Accentuada i Tineyer Group S.L., un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament de processos participatius i aplicacions informàtiques, els quals col·laboren habitualment amb la institució per a la realització dels Pressupostos Participatius. En aquest sentit, l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades estableix la possibilitat que els ajuntaments cedisquen dades de caràcter personal a tercers (en aquest cas, l’equip de professionals assenyalat) quan l’esmentada cessió “siga necessària per a la prestació d’un servei” als mateixos. En aquests casos, és necessària la signatura d’un compromís de confidencialitat i la llei exigeix que, una vegada finalitzada la prestació contractual, es destruïsquen les dades cedides, “a l’igual que qualsevol suport o documents en què conste” alguna altra dada de caràcter personal. És per aquesta raó (i no perquè hi haja res a amagar) que l’Ajuntament facilità les dades censals a les empreses en qüestió (de manera que el sistema informàtic només acceptàs els vots de les persones integrants del cens) i que aquestes les han destruïdes un cop finalitzat el procés de votació. Fer-ho altrament hauria anat contra la llei. Juntament amb això, cal tenir present que en tot moment se seguiren les indicacions de l’Agència Estatal de Protecció de Dades i de la Secretaria de l’Ajuntament. D’altra banda, cap membre de l’equip de govern ha accedit a dades sobre resultats provisionals: és per tant cridaner que puga resultar sospitós que a l’Informe de seguiment es facilitàs informació sobre el nombre de votants, quan aquesta xifra s’oferia des del primer moment i en temps real al web mateix i per a domini públic. Finalment i pel que respecta al cost de la totalitat dels serveis professionals contractats per a la consulta, el mateix ha ascendit a 727,38 €, import on queden inclosos l’assistència tècnica, el disseny i programació web i l’adquisició del paquet de codis per a sms de validació del vot. Amb l’afegit de 761,09 € que ha suposat la publicitat i difusió del procés, tot plegat fa un total de 1.488,47 €, quantitat més que raonable si tenim en compte que el procés ha durà una setmana i hi participà una quantitat considerable de gent.

4. El procés de disseny de la consulta ha comptat amb la participació dels grups polítics municipals i de les associacions directament interessades (essencialment, l’Associació Passió pels Bous i l’Associació Animalista Els Poets), cosa que ha permés la incorporació al mateix d’algunes propostes no previstes inicialment per l’equip de govern (per exemple, el fet d’establir un mínim de participació o el de celebrar la consulta al gener i no al desembre, com es pretenia en un primer moment). Aquesta fase de negociació suposà igualment un canvi en la redacció de la pregunta, ja que inicialment s’havia previst que inclogués també el bou ‘cerril’, cosa que finalment es desestimà després de parlar amb les associacions. D’aquestes converses sorgí també la idea de millorar el corral per tal que puguen continuar celebrant-se els bous ‘cerrils’ amb garanties de seguretat, tant per als animals, com per al personal de les ramaderies (que, per cert, ha quedat reflectida al Pressupost Municipal de 2017). Per tot això, no entenem que s’afirme que no hi ha hagut negociació o que s’ha aplicat la pregunta “que l’equip de govern tenia pensada des d’un principi”. De fet, considerem que el procés ha guanyat i s’ha enriquit amb totes aquestes aportacions alienes a l’equip de govern, que són innegables. Evidentment, no van acceptar-se tots els suggeriments de cap col·lectiu (molts d’ells contradictoris i, per tant, de difícil aplicació…), sinó que es buscà combinar-los en un terme mig (per exemple, en el cas del mínim de participació, d’una banda es demanava que no n’hi hagués i de l’altra que fóra del 50 o 60%, per la qual cosa es fixà finalment en el 25%), de manera que la consulta resultàs el més satisfactòria possible per a tothom o, si més no, situar-se en un plànol d’equanimitat.

Per últim, des de l’equip de govern de l’Ajuntament de Pedreguer es vol aprofitar l’ocasió per a agrair a tots els veïns i veïnes que participaren en el procés de consulta, fent que la pluralitat de veus presents al nostre municipi (fóra quin fóra el seu signe) haja pogut ser escoltada.

Deixa el teu comentari

Contingut patrocinat
La Marina Plaça. Noticies. Diari de la Marina Alta.