LA MARINA PLAZA

Hidraqua
Periodisme, passe el que passe
Publicat: dimarts, 14 febrer, 2017

Calp comptabilitza com ingressos més de 6 milions d’impagaments que haurien prescrit

  • Un informe de la Sindicatura de Comptes posa en relleu la insuficient tasca de control i fiscalització al consistori i quantifica els drets reconeguts de dubtós cobrament

El control dels comptes a l’Ajuntament de Calp no és tot el escrupolós que correspondria. Ho deixa clar l’informe que ha traslladat al consistori la Sindicatura de Comptes, elaborat a partir del pressupost del 2015, del qual l’òrgan fiscalitzador de comptes de la Comunitat Valenciana adverteix nombroses debilitats en la tasca de control de les finances municipals. Entre elles, en destaca una: el consistori segueix comptabilitzant -almenys ho feia el 2015- més de 6 milions d’euros de drets reconeguts (deutes contrets amb l’ajuntament) que, en realitat, molt difícilment va a cobrar algun dia, ja que es tracta d’obligacions de l’any 2010 i anteriors que haurien prescrit.

Un poleno del Ayuntamiento de Calp.

L’Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Calp emès per la Sindicatura no deixa al consistori massa ben parat. Avalua el seu funcionament per àrees i subàrees i les puntua en una forquilla de compliment del 0 al 100%. En el seu conjunt, obté un grau de compliment del 59,4%, però en algunes de les àrees i/o subàrees suspèn clarament: en els capítols de subvencions (35,8%), despeses d’inversió (37,8%), comptabilitat (45,8%), control financer i d’eficàcia (39,2%), organització de l’àrea informàtica (28%), operacions en els sistemes d’informació (37,4%), o al control d’accés de dades i programes i continuïtat del servei (31,3%).

Pel que fa als drets reconeguts, el document posa en relleu l’existència d’estos més de 6 milions de més que dubtós cobrament. Li retreu a l’ajuntament que encara que en els seus pressupostos al·ludeix al fet que hi ha valors prescrits, “no els quantifica i no es tramiten expedients per a determinar possibles responsabilitats”. Per este motiu la mateixa Sindicatura ha de deduir quines són estes quantitats prescrites: “En este sentit, segons la liquidació del pressupost de 2014, hi ha 6.102.431 euros de drets reconeguts pendents de cobrament de 2010 i anys anteriors, que donada la seua antiguitat podrien estar afectats per prescripció”.

No és esta l’única salvetat que, pel que fa a la comptabilitat municipal calpina, fa la Sindicatura. Per exemple, fa referència a diversos incompliments de la legislació d’estabilitat pressupostària o de morositat: que el consistori exerceix competències que no li són pròpies, o que en diversos trimestres excedeix els 60 dies del termini de pagament a proveïdors.

Altres deficiències rellevants recollides en l’informe:

Repartiment de productivitats sense criteris objectius. “El complement de productivitat el cobra tot el personal de l’ajuntament, d’acord amb l’acord plenari de 9 de novembre de 2012, que associa la productivitat a l’assistència a la feina dels empleats del consistori, per això no es considera que estiga vinculat a una valoració objectiva (article 5 del Reial Decret 861/1986). Esta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern”.

Inadequat registre d’actes i resolucions. “Els llibres d’actes de la Junta de Govern Local i de resolucions de l’Alcaldia no estan degudament foliats, ni diligenciats, ni enquadernats, ja que estan pendents de digitalitzar-se (article 198 del ROF). Estes incidències s’han considerat bàsiques i impliquen una debilitat rellevant de control”.

Transparència insuficient. “La comprovació efectuada per la Sindicatura en la web ha posat de manifest que l’entitat no s’ha adaptat a totes les obligacions imposades per la Llei de Transparència. Esta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control”.

Justificació de la inversió. “Quan es decideixen les inversions, no s’estima ni el cost ni el finançament del seu manteniment. Esta incidència s’ha considerat bàsica i implica una debilitat rellevant de control intern”.

Descontrol en la despesa. “Prèviament a la realització d’una despesa no sempre s’efectua la proposta de despesa ni es realitza la retenció de crèdit. En este sentit, el 2015 es van aprovar expedients de reconeixement extrajudicial per import de 2.050.595 euros”.

Subvencions sense comunicar. “L’entitat incompleix l’obligació de subministrar la informació a la base de dades nacional de subvencions (article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)”.

Deixa el teu comentari

Contingut patrocinat
La Marina Plaza. Noticias. Diario de la Marina Alta.